Pædagogik

Jejsing Friskoles pædagogik og praksis er inspireret af grundtankerne omkring at lære eleverne at tage ansvar for egen læring. I praksis er det primært igennem F-tiden (F= fagligfordybelse) på skemaet at Jejsing Friskole skiller sig ud fra andre skoler. Læs mere omkring F-tid under menufanen: Undervisning - Skolens egne fag og menufanen: Pædagogik - Praksisbeskrivelse.

På Jejsing Friskole inddeles børnene i aldersintegrerede grupper, læs mere om dette under menufanen:  Om skolen. Inddeling i grupper. I de aldersintegrerede grupper sikres den demokratiske dannelse gennem ugentlige møder, hvor eleverne får lov til at styre møderne og komme til orde.

Også den daglige jobtid er en del af den demokratiske dannelsesdel. På Jejsing Friskole har vi valgt, at vi ønsker friheden til at tage det bedste fra forskellige pædagogikker/metoder

Pædagogisk praksis

Aldersintegration og social ansvarlighed

På Jejsing Friskole går børnene i aldersintegrerede grupper.  De har et fællesskab, der går på tværs af alder. Dette giver en helt særlig dynamik, hvor man i gruppen kan drage nytte af de ressourcer, eleverne har på forskellige alderstrin. De større elever, i indskoling, bliver "skolevenner" for de mindre. Den ældre skole-ven skal hjælpe sin yngre skole-ven med det praktiske, det sociale.

Ansvaret får de større elever til at vokse og de er meget stolte og glade for opgaven. Med egne ord beskriver børnene, at det er hyggeligt og at man selv lærer en masse af at forklare noget fagligt stof for de mindre. Skolevenner-ordningen giver samtidig de mindre børn en høj grad af tryghed, og de lærer at gå i skole ved at lytte til deres ældre skole-ven og ved at se, hvordan alle de store opfører sig. Således giver børnene "den gode skolekultur" videre til hinanden på en helt naturlig måde.

Fælleskabet på tværs af alder og køn lærer eleverne at respektere forskellighed. Vi ser ofte, at børn laver legeaftaler på tværs af adskillelige klassetrin. Skolevenner med forskellig køn knytter sig ligeledes mindst lige så stærkt til hinanden som dem af samme køn.

Demokratisk dannelse (elevråd)

I de aldersintegrerede grupper lærer eleverne at respektere og støtte hinanden. De lærer at holde møder, hvor børnene selv er mødeledere og referenter - og her oplever de, at det kan betale sig at sige sin mening højt. Til disse møder diskuterer man alle mulige problemstillinger og forsøger at engagere børnene i alt fra trivsel, opstilling af regler til organisering af en mærkedag eller indkøb af ting til gruppen.

Børnene lærer at komme med ros og konstruktiv kritik gennem det, vi kalder for "ros og opfordringer". Rosen eller opfordringerne kan dreje sig om det sociale samvær eller elevernes adfærd i undervisningssituationer.

Selvansvarlighed

Skal eleverne lære at forfølge egne mål og gå efter dem, er det naturligvis afgørende, at de arbejder med at sætte mål og evaluere på disse i hverdagen

Skolens praktiske fællesskab

I hverdagen har alle børnene et ansvarsområde - som f.eks. at feje grupperummet eller tømme affaldsspandene. Gennem dette praktiske arbejdsfællesskab lærer eleverne på en meget konkret måde, at fællesskabet regner med dem og at det protesterer, hvis den enkelte ikke tager sit ansvar på sig. Eleverne lærer altså at tage aktivt del i det praktisk nødvendige i skolens fællesskab - ganske som det er nødvendigt i ethvert fællesskab, de bliver en del af efter endt skoletid.

Lærerrolle

På Jejsing Friskole ønsker vi, at eleverne skal lære at tage medansvar for egen læring. Derfor er der frirum for eleverne til at planlægge deres eget arbejde i det, vi kalder "F-tiden". Samtidig er der faste fag og kurser med lærertilrettelagte forløb. Hos os er læreren derfor både vejleder og underviser, og som sådan kendetegnet ved at være:

  • en nærværende og engageret vejleder og underviser, udfordrer, inspirator og stemningsbærer for den enkelte og gruppen.
  • lyttende og reflekterende omkring børnenes læringssituation såvel fagligt som socialt
  • god til at strukturere og åbne muligheder for læringsforløb
  • støttende i børnenes refleksion over egen læring
  • åben over for at dele sin viden med andre lærere

De enkelte faglærere har ansvaret for at følge eleverne i deres selvstændige arbejde og tilbyde fagkurser og i sidste ende være garant for, at alle kommer igennem niveausvarende stof.

Hos os er der tid til individuel undervisning, og derfor har vi en god føling med den enkeltes faglige niveau og interesser.

Vores værktøj er dialogen, det gode eksempel og løbende evaluering.

 

Skal dit barn gå på jejsing?

Kom forbi til en snak og se skolen

Oplev Friskolen

Den første torsdag i november afholder Jejsing Friskole og kommunens andre fri- og privatskoler Åbent hus fra kl. 15 – 18. Her kan du komme og se skolen samt få en uforpligtende snak med bestyrelsen, ansatte og skolelederen.

Scroll til toppen