Om skolen

Jejsing Friskole – læringslyst og livsparate børn

En stor del af børns liv udspiller sig på deres skole. Derfor er det altafgørende, at skolen er et trygt og sjovt sted at være.

Jejsing Friskole tilbyder undervisning på alle klassetrin fra 0.-9. klasse.

Et godt skoleliv kræver nærværende voksne, der kan give eleverne den rette støtte og tilpas store udfordringer – og som kan hjælpe børnene med at skabe gode relationer til hinanden. Da vi på Jejsing Friskole er forholdsvis få børn pr. voksen, er det muligt for os at føre dette ideal ud i livet. Den høje grad af trivsel skaber et godt og nødvendigt fundament for børnenes læring.

Høj faglighed

Vores dygtige og engagerede lærere brænder for at levere den bedste undervisning inden for deres fag - og samtidig har lærerne øje for, at deres undervisning kun bliver til læring, hvis det lykkes at motivere eleverne til at ville lære.
Al forskning inden for læring viser nemlig, at elevernes trivsel, medejerskab og motivation er altafgørende for deres udvikling og læring.
Jejsing Friskoles pædagogik har netop medansvar og medinddragelse som kerneværdier. Vi oplever at eleverne trives og vokser med tilliden til, at de selv kan være ansvarlige og i et vist omfang have indflydelse på deres arbejde.

Historie

Jejsing Friskole – fra begyndelsen..

Lang vej med omveje – præget af ihærdighed og en fantastisk vilje fra forældrenes side!

Jejsing Friskoles vej til at åbne sine døre for elever, forældre og ansatte er en historie om forældres  udholdenhed, vilje og ønske om at give deres børn en mulighed for at lære bedst muligt under trygge, lærerige og tilpas udfordrende rammer og forhold.

33 elever i 0.-7.klasse fik fra Jejsing Friskoles opstart i 2012 præget deres skoleliv i en ny retning ved mødet med en anderledes undervisningsform.

Tilbageblik: Da Tønder Kommune bebudede en plan i september 2010 for lukning af 8 skoler med virkning fra juli 2011, satte en større gruppe lokale borgere sig sammen omkring kampen for bevarelse af en skole i Jejsing.
Demonstrationer, læserbreve, anmodninger og dialoger med forskellige kommunalpolitikere hjalp intet. Helhedsløsningen på skoleområdet blev effektueret, og uden tvivl blev alle lokalsamfund meget berørt af skolelukningerne.

Da politikerne offentliggjorde planerne var fristen for ansøgning om oprettelse af en friskole overskredet. Friskoleinitiativet forsøgte at anmode om dispensation og om kommunal støtte, så der kunne etableres en friskole med kommunalt bidrag i skoleåret 2011/12 – men dette var der ikke opbakning til fra kommunal side. Derfor stod skolen tom i skoleåret 2011/12.

I stedet tog 11 lokale familier initiativ til hjemmeundervisning af deres 12 børn ved at ansætte en lærer og leje det lokale klubhus ved siden af skolens bygninger.

Imens arbejdede friskoleinitiativet videre med forhandlinger om skolebygningen med kommunen og selve økonomien, samt alle forberedelserne til igen at kunne skabe liv i bygningerne. Lokalerne var ryddet for inventar, så der blev gjort en stor lokal indsats for at få det fornødne inventar samlet fra andre nedlagte skoler, andre friskoler, firmaer og private. Friskolen oplevede en enorm opbakning omkring dette – en fantastisk oplevelse!

Den næste store udfordring bestod i ansættelsen af de rette mennesker til stillingerne. En spændende proces som for alvor gjorde det klart, hvor vigtigt det pædagogiske værdigrundlag og ønsket om en anderledes mere givende skoleform var for bestyrelsen og forældrene.
Friskolen ansatte Hanne Petersen som skoleleder og lærer, Marianne Roued og Louise Bech Hansen som lærere, Cecilie Bollerup som sekretær og Lene Jakobsen som SFO-medarbejder. 5 ildsjæle der deler begejstringen for skolen og som dagligt sørger for at friskoleinitiativets VISION om en ganske særlig skole med kvalitet og glæde på dagsordenen LEVER.

Menneskene bag friskolen kunne ikke lade være med at skabe Jejsing Friskole - fordi skolegangen er så vigtig en del af børnenes liv.

Skrevet af Melanie Bonde.

 

Jejsing Skoles bygningshistorie

Indtil 1958 fungerede Jejsing skole som grundskole med årgange fra 1. – 7. klasse. Men samtidig var den en slags overbygningsskole, hvor elever fra de små landsbyskoler i Rørkær, Lydersholm og Solderup blev undervist i 6. og 7. klasse.

I april 1958 blev skolen indviet. En god ting kan ikke gøres for tit, hvorfor skolen blev indviet endnu en gang nemlig den 23. januar 1959.

Elevtallet steg stærkt og behovet for en udvidelse af skolens areal trængte sig på. Og i 1972 kunne man så tage den såkaldte ”72-bygning” i brug, - den østligste fløj, der kom til at rumme to klasselokaler, et nyt lærerværelse, kontor, depot og et beskyttelsesrum i kælderen.

I flere omgange er der sket ændringer af lokalers brug efterhånden som behovet viste sig. Således blev der i ”37-bygningen” indrettet billedkunstlokale, børnehaveklasse og senere SFO i de samme lokaler, som blev brugt til børnehaveklassen.

Ønsket om en tilbygning indeholdende hal blev et stort ønske i lokalområdet. Der blev i slutningen af 80-erne dannet en forening, Jejsing Aktivitetscenter, der havde til formål at komme med planer for en udvidelse af skolen med en hal og et nyt stort bibliotek. Planerne måtte dog i første omgang lægges i skuffen.

I begyndelsen af 90-erne trængte en bygningsfornyelse sig på. Ønsket om at få en hal i området var stadigvæk eksisterende, og der var behov for moderniseringer af faglokaler. I flere omgang blev ønskerne fremsendt til kommunalbestyrelsen, der til sidst vedtog, at bevilge 2,3 millioner kr. til udvidelse og ombygning af skolen – herunder en halv hal, der senere skulle kunne udvides til en hel hal.

I 1996 og begyndelsen af 1997 blev der udarbejdet et skitseprojekt for ombygning af skolen. Men i vinterferien 1997 ændredes alle planer, idet 37-bygningen brændte. En kaffemaskine var årsagen.

Alle planer måtte justeres, idet der nu skulle laves langt mere omfattende byggeplaner. Børnehaveklassen og SFO-en skulle indgå.  Inden de ændrede planer blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, skete der en væsentlig ændring i forhold til de lokale ønsker, idet den halve hal, der skulle kunne udvides til en hel, når tiden var inde, blev ændret til en permanent lille hal. Hermed fik man for altid stoppet ønsker om at udvide til en hel stor hal.

Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, der resulterede i, at Cowi vandt, og byggeriet gik i gang.

3. september 1999 kunne den nyrenoverede og udvidede skole tages i brug ved en fest, der blandt andet vil blive husket for en ”balletforestilling”, hvor daværende og tidligere mandlige skolebestyrelsesformænd og ansatte på skolen optrådte med en lettere redigeret udgave af Svanesøen.

Efterfølgende er der sket mindre ændringer af skolens bygninger: Scenen i den gamle gymnastiksal blev nedlagt og ombygget til depot, de gamle gårdtoiletter blev ombygget til værksted og garage, Da 7. årgang blev nedlagt, blev et af klasselokalerne indrettet til natur/teknik-lokale. Dette lokale blev senere moderniseret betydeligt. I de sidste to år blev skolen teknisk opgraderet ved at alle klasselokaler fik installeret smartboards.

2010 blev Jejsing Skole besluttet nedlagt sammen med 7 andre landsbyskoler i kommunen. I 2011 blev de sidste elever sendt hjem på sommerferie; og skolen var dermed definitivt lukket som kommunal skole.

I resten af 2011 og første halvdel af 2012 blev den nye Jejsing Friskole en realitet, idet den efter at have indgået en driftskontrakt med Tønder kommune kunne råde over ca. 1000 m2.

Den resterende del af skolen bliver brugt til indretning af Jejsing Børneunivers, og hallen inkl. omklædningsrum bliver drevet af JUIF på baggrund af en aftale med Tønder kommune.

Skrevet af Peter Kjer Hansen. 

Scroll til toppen