Egentid (ET)

Vitaminerne og Chimpanserne har 5,5 timer Egentid på skemaet. Mandag morgen lægger eleverne deres eget ugeskema for disse timer. Egentiden er essentiel på Jejsing Friskole, da det især er i disse blokke, vi kan realisere målet om at lære eleverne at tage medansvar for deres egen læring.
I Egentiden kan eleverne arbejde med to opgavegrupper: Egentid-specifikke opgaver og fagopgaver.

Egentid-specifikke opgaver er emne, fritekst og supplerende opgaver fra fagene.

For at arbejde med et emne, skal eleven/gruppen formulere 3-5 arbejdsspørgsmål til deres emne, som skal godkendes af en lærer. Denne lærer fungerer også som vejleder under hele forløbet. Når eleven/gruppen er færdig med deres emne, præsenteres den nye viden som et foredrag for hele gruppen.

En fritekst er en slags stil. Eleven skal lære at formulere sig på skrift. De små elever får hjælp til at skrive af deres store skoleven. De, der kan skrive selv, arbejder alene eller i små grupper. Emnerne er for det meste selvvalgte, enkelte gange givet af dansklæreren. Friteksten læses for hele gruppen - nogle gange, når den er færdig, nogle gange i fortsættelser.

Egentiden skal dække over indhold fra dansk (bhkl.-6. klasse), matematik (bhkl.-6. klasse), billedkunst (bhkl.-2. klasse), engelsk (3.-6. klasse) og tysk (4.-6. klasse). For hvert fag tilbydes opgaver, som ikke nødvendigvis står i sammenhæng med indholdet af fagtimerne på et givent tidspunkt, men som passer til, hvad der kræves på de enkelte klassetrin.

Fagopgaver er opgaver, som står i direkte sammenhæng med, hvad der arbejdes med i fagtimerne og gives af faglæreren, for det meste fra gang til gang. Fagopgaverne dækker over de fag, som er nævnt i foregående afsnit.

 

Foredrag

I denne time om fredagen præsenterer Vitaminernes og Chimpansernes elever deres emnearbejde og fritekster for hinanden i grupperne. Der gives ros og konstruktiv kritik. På denne måde lærer eleverne at lytte aktivt og blive bevidste om kvaliteterne ved en god historie. De lærer også at formidle deres holdninger til hinandens tekster og præsentationer på en konstruktiv og empatisk måde.
Det er lærerens opgave at sætte fokus på relevante danskfaglige temaer.

 

Evaluering

Hver fredag skriver eleverne i Vitaminer og Chimpanser en uge-evaluering. Her hjælpes de til at forholde sig til, hvad de har lavet, hvad de har lært, hvordan de har haft det og hvordan deres arbejdsindsats har været. 
Dette gøres skriftligt fra 2. kl og opad med hjælp fra støtte-spørgsmål fra lærerne. I bhkl. og 1. klasse evalueres ved hjælp af smileys.

Dette arbejde gør eleverne bevidste om deres egen rolle i deres læringsproces og i det sociale samspil.

Lærerne læser hver uge disse evalueringer og gennemser elevernes skemaer, hvorpå de har registreret deres ugentlige arbejde. Eleverne får derefter en skriftlig respons fra læreren, som de læser hver mandag morgen.

De store evaluerer ugen om fredagen i en samtale med gruppelæreren.

 

Elevstyrede værksteder

Hver fredag har vi på skolen "Elevværksted" på skemaet. Her melder elever fra 3. klasse og op sig til at forestå et værksted, som de andre børn i bhkl.-6. klasse kan melde sig på. 

 

Øvebånd

Tirsdag til torsdag har vi en halv time øvebånd på skemaet. De to gange er det for hele skolen. Hovedformålet med øvebåndet er at træne læsning. Men vi vil også give mulighed for at øve fx tabeller og stavning.

 

Fortælling

Det fortalte levende ord er en rigtig god måde at formidle på. Det er bevist, at vi husker bedre, når vi får noget fortalt end når vi selv skal læse det. Derfor har hele skolen Fortælling på skemaet én gang om ugen. Faget dækker over områder fra historie, kristendom og samfundsfag.