Tysk

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i faget tysk.

 

Da vi allerede starter med tysk i 0. klasse, har vi udarbejdet vores egne trinmål for 3. klasse. Nedenfor ses ligeledes læseplanen for tysk for 0.-3. klasse.

Tidlig sprogstimulering i faget tysk

 

KOMMUNIKATIVE FÆRDIGHEDER

Fagets indhold

Trinmål efter 3. klasse

Farverne, dyrenes navne, tallene, bogstaverne, kroppen, ugedage, måneder, ord/udtryk i forbindelse med højtider, familie, præsentation af sig selv. At anvende enkle, faste vendinger om nære emner

Rim, remser, sanglege, rollespil

Tyske lydklip, musik og sang.

 

Lytte og forstå ord og meget enkle sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære emner som ”sig selv”, familie og dagligdag, fritid, højtid og lande.

Deltage i sproglege og små rollespil.

Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole.

Følgemed i udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om

nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om.

SPROG OG SPROGBRUG

Fagets indhold

Trinmål efter 3. klasse

Eleverne lærer at anvende enkle, faste vendinger om nære emner i samtale med hinanden.

Gennem sanglege bevidstgøres eleverne om den anderledes udtale.

Rim, remser, sanglege, rollespil

Anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå enkle tyske ord og vendinger om nære emner.

Udtale de tyske ord og vendinger, der arbejdes med.

Forstå og udføre enkle sproghandlinger.

SPROGTILEGNELSE

Fagets indhold

Trinmål efter 3. klasse

Adgang til: billedordbøger, ipad og læringsspil

Dialogopgaver

 

Have mod på at gætte i forsøg på at forstå det talte sprog.

Turde udtrykke sig på tysk, selvom den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik.

Finde nogle ligheder og forskelle mellem tysk og dansk/modersmål.

Indgå i pararbejde og sammenmed partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg.

Anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer.

Anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil.

 

KULTUR- OG SAMFUNDSFORHOLD

Fagets indhold

Trinmål for efter 3. klasse

 

Kendskab til tyske ord, vendinger og skikke i forbindelser med højtider.

Kendskab til traditionel tysk mad.

 

Endvidere kan du nedenfor læse om trinmålene for tyskundervisningen for 4. – 6. klasse.


Trinmål for faget tysk 4. - 7. klassetrin

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om nære og genkendelige emner
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om nære og genkendelige emner
 • gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog
 • gengive hovedindholdet af en kort, let tekst i et enkelt sprog
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
 • skrive ord, udtryk og enkle tekster inden for nære og genkendelige emner.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner
 • anvende de almindeligste faste udtryk og vendinger, herunder høfligheds- og omgangsformer
 • anvende relevante lytte- og samtalestrategier i forbindelse med enkle dialoger og redegørelser
 • anvende relevante læsestrategier i forbindelse med enkle tekster og i arbejdet med elektroniske medier
 • kende til ordstilling og ordklasser
 • anvende de vigtigste verber i præsens
 • stave enkle ord og udtryk.


Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lægge mærke til ligheder mellem tysk og andre sprog
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation
 • turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget i og uden for skolen
 • anvende computeren til informationssøgning og kommunikation
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx internettekster, tv-programmer og reklamer
 • udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og udenfor skolen, heriblandt ved hjælp af internettet
 • vælge praktisk-musiske udtryk i forbindelse med enkle præsentationer
 • kende til skriveprocessens faser
 • anvende ordbøger.


Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • inddrage grundlæggende geografisk og historisk viden om tysktalende lande
 • sammenligne eksempler på tysk og dansk dagligliv og kulturer
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel.

 

Generelt

Undervisningen skal i et forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb.

Kommunikative færdigheder betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at lytte og forstå, læse og forstå, samtale, redegøre og skrive.

Sprog og sprogbrug betegner på, hvilket sprogligt niveau eleverne kan anvende kommunikative færdigheder mht. udtale, intonation, ordforråd, struktur, strategier og sprogbrug.

Sprogtilegnelse betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan han eller hun lærer og tilegner sig sproget og færdigheder.

Kultur- og samfundsforhold reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster, de film, den musik, den kunst og de oplevelser, som er knyttet sammen i overordnede temaer.

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at tilegne sig et sprog, dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden med.

Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne har lyst til at anvende det, de lærer. Det betragtes som naturligt, at eleverne laver fejl, og det er vigtigt, at eleverne får anerkendelse for deres fremskridt.

Eleverne opbygger således igennem hele forløbet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Den enkelte elev opstiller enkle og overskuelige læringsmål, som evalueres løbende. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af emnet/indholdet og aktiviteternes art.

De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk, også ved hjælp af it. Praktisk musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger bl.a. fra dansk- og engelskundervisningen. Elevernes lyst og motivation styrkes bl.a. gennem varierede materialer og bør omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter.