IDRÆT

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolen trin og slutmål i faget idræt, som beskrevet i faghæfte 6 for idræt. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.

Læs mere her

Herunder følger en mere detaljeret undervisningsplan for faget på Jejsing Friskole.

UNDERVISNINGSPLAN FOR 0.-3. KLASSE

Indhold

Mål

Boldbasis

Ved både individuelt, parvis og i mindre grupper at skulle forholde sig til bolden og dens muligheder, arbejdes der med at kaste og gribe, sparke og modtage.

Igennem lege og spil vil elevernes blive udfordret på deres respektive niveau.

// udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke

// aflevere og modtage med forskellige boldtyper

Musik, bevægelse og udtryk - (MBU)

Bevægelse til musik på mange måder: løb, hop, leg og dans.

Musikken vil også blive brugt som redskab til at lave bevægelser og flytte os fra a til b.

Eleverne vil lære lette koreograferede danse med plads til selv at eksperimentere.

// anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer

// udtrykke forskellige figurer kropsligt

// deltage i lege og leg-lignende opvarmningsformer

Spring, løb og kast

Med et legende perspektiv udfordres eleverne (gennem leg) i atletikkens bevægelser og discipliner. Konkurrenceelementet er endnu ikke en vigtig faktor. Målet er derimod at give eleverne et kendskab til atletikkens muligheder. 

// udføre enkle former for løb, spring og kast

// deltage i idrætsaktiviteter i uderummet

Gymnastikkens redskaber og øvelser

Give eleverne en bevidstgørelse omkring gymnastikkens bredde. Der introduceres til de mange redskaber; hårde, bløde, tynde…

Grundtræningselementer såsom styrke, udholdenhed og bevægelighed bliver en del af undervisningen. Derigennem vil eleverne få en fornemmelse af kroppens muligheder og reaktion på fysisk udfoldelse. Bevidsthed omkring egne muligheder og respektere andres potentialer.  Grundtræningselementerne kommer implicit til at foregå i lege og små-øvelser.      

// udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring, vægtoverføring og forflytning samt vægt på armene

// vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber

// udføre enkle grundtræningselementer

// kende til kroppens reaktion på fysisk aktivitet

// kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og andre

Motorisk bevidsthed

Simple måtteøvelser, lege og øvelser vil udfordre elevernes styring af deres muskelbevægelser.

Koordinering af bevægelser i forbindelse med f.eks. dans og lege vil ubevidst styrke og udvikle elevens motorik.

// vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber

// udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder i afsæt, svæv, landing, rulning, spring, vægtoverføring og forflytning samt vægt på armene

// udføre simple balancer og krydsfunktioner

Lege fra gamle dage

Introduktion og viden om anderledes og gammeldags lege. Dertil få den historiske og kulturelle indgangsvinkel til legen.

Der vil dertil være mulighed for, at eleverne selv kan ændre legene eller tilmed selv udarbejde og iscenesætte en selvskabt leg.  

// deltage i lege og leg-lignende opvarmningsformer

// deltage i og forstå enkle idrætslige lege

// spille enkle boldspil med få regler

// kende til og gennemføre nye og gamle lege

// overholde enkle spilleregler

Sundhedsuge

Sundhedsugen er en temauge, hvor idrætsfaget er i centrum.

I sundhedsugen vil der være fokus på fysisk aktivitet, få sved på panden, gang i musklerne og sjovt samvær. Derudover vil der være stor fokus på kost og motions betydning for os. 

// kende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse og udmattelse

// deltage i og forstå enkle idrætslige lege

// udføre enkle grundtræningselementer

// deltage i idrætsaktiviteter i uderummet

 

 

UNDERVISNINGSPLAN FOR 4.-7. KLASSE

Indhold

Mål

Boldspil

Eleverne præsenteres og instrueres i de kendte og populære boldspil samt nye og moderne former for boldspil.

I forbindelse med temaet boldspil bliver eleverne også bekendte med begreberne taktik, regler samt fairplay og udfordres til at inddrage disse i det færdige spil.

 

Derudover inddrages spilhjulet – derudfra udvikler eleverne selv deres spil/lege.

Link

// forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter

// forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence

// forstå og anvende taktiske handlemåder og regler i forskellige idrætslige spil

// anvende musik sammen med forskellige idrætsdiscipliner

// handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet

Musik, bevægelse og udtryk - (MBU)

Bevægelse til musik på mange måder: løb, hop, leg og dans.

Musikken vil også blive brugt som redskab til at lave bevægelser og flytte os fra a til b.

Eleverne vil lære koreograferede danse med plads til selv at eksperimentere og koreografere en sekvens. 

Dertil præsenteres eleverne for Labans bevægelsesteori.

Link

// mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

// anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk bevægelse

// skabe og udføre egne og andres danse og koreografier

// anvende musik sammen med forskellige idrætsdiscipliner

Atletik

I forbindelse med atletik skal eleverne omkring indholdsområdets tre områder; spring, kast og løb.

 

Den mere konkurrencemindede del af atletikken bliver aktuel i form af træningen og det at sætte rekord i de forskellige discipliner. Det bør dog først og fremmest være en ”konkurrence” med sig selv og sin egen præstation i stedet for sammenligning med de andre klassekammerater. 

// anvende forskellige tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast

// planlægge og gennemføre orienteringsaktiviteter i forskelligt terræn

// mestre koordineringen af kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

// anvende musik sammen med forskellige idrætsdiscipliner

Redskabsgymnastik

 Redskabsgymnastikken har mange grene – både praktiske og teoretiske.

Eleverne lærer at vurdere og beskrive kroppens bevægelser bl.a. i forbindelse med et spring. Spring over redskaber og på airtrack er en vigtig del af redskabsgymnastikken, og dette kan evt. kombineres med en mere moderne og urban form for redskabsgymnastik, Parkour. Derudover bliver de instrueret i at modtage ved små lette spring.

// vurdere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre

// anvende hensigtsmæssig koordination og kropskontrol i redskabsgymnastik

// tage medansvar ved modtagning

Opvarmning

 Hvorfor varmer vi egentlig op? Hvad hjælper det at strække ud – og hvad vil det egentlig sige at strække ud?

Eleverne skal kende til opvarmningens betydning og hvordan man mest effektivt varmer op.

Eleverne skal selv gennem selv-producerede opvarmningsprogrammer være med til at varme klassekammeraterne op inden selve idrætstimen kan gå i gang.

// kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

// udarbejde enkle opvarmningsforløb

Testning

Hvorfor tester og målet vi egne og andres præstationer? Hvad bruges resultaterne til? Hvad fortæller resultaterne os?

I dette tema kommer eleverne omkring det at teste, at sætte sig mål og at sammenligne egne evner med andres.

// kende til digitale muligheder i forbindelse med pulsmåling, konditionstest og energiomsætning

// handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet

// arbejde problemorienteret med idrætstemaer


Legen og dens muligheder

Hvad gør legen ved os? Vi bruger legen til mange ting, men hvad?

Undervisningen vil lede eleverne til en bevidsthed omkring legens muligheder gennem samtale, diskussion, eksperimentering og afprøvning.

// organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter

// forstå betydningen af gamle lege

// forstå og forholde sig til egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter

// forholde sig til og acceptere tabe-/vindereaktioner i konkurrence

// handle i overensstemmelse med fairplaybegrebet

Sundhedsuge

Sundhedsugen er en temauge, hvor idrætsfaget er i centrum.

I sundhedsugen vil der være fokus på fysisk aktivitet, få sved på panden, gang i musklerne, sjovt samvær, lokalområdets idrætstilbud. Derudover vil der være stor fokus på kost og motions betydning for os. 

// kende til idrættens rolle i samfundet

// kende til lokalområdets foreningstilbud og mindre udbredte idrætsgrene

// kende til træningens betydning for sundhed og trivsel

// kende forskellige motionsformer