Færdselslære

Jejsing Friskole arbejder efter folkeskolens trin og slutmål i det obligatorisk fag færdselslære. Dette betyder også, at vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisingsplaner for faget.

Læs mere her og nedenfor:

Friskoles trafikpolitik

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

PÅ VEJ

Jejsing Friskole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Lav hastighed på skolevejen

Vi appellerer til forældre og lærere om at overholde fartgrænsen, ved bl.a.:

- forældremøder.

- på skolens hjemmeside.

 

- Løbende

Skolens ledelse

På cykel til skole

Jejsing Friskole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 2- 3. klasse. Skolevejen skal gerne være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen!

Skolen afholder årligt både gå- og cyklist-prøver for relevante årgange – i samarbejde med det lokale politi

 

Løbende hvert år

Færdselskontaktlærer

 

 

 

 

Skolelederen/Gruppelærerne

 

Cykelhjelme

Vi opfordrer alle lærere og elever til at bruge cykelhjelm. Eleverne skal også bruge cykelhjelm, når de kører på løbehjul i skoletiden.

- Lærere orienteres på lærermøder, eleverne i klasserne og forældrene på forældremøder. 

- løbende hvert forår

Færdselskontaktlærer

 

 

 

Skoleleder/lærerne

 Parkering af cykler

 - Cykelskurene skal være i forsvarlig stand og med rigelig plads, så eleverne bruger dem.

 -Løbende

 Vedligeholdelsesudvalg

 

 

Skolepatrulje, praktisk organisering

- Hver morgen skal der være 2 SP’ere på vagt ved Kærvej,

- SP-instruktøren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med politiet.

- Repræsentanter for skolepatruljen  fortæller om SP-arbejdet i grupperne

Fra august 2014

 – Løbende

SP-instruktør

(færdselskontaktlæreren)

Skolepatrulje, opbakning og belønning

Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

- Appel i klasserne, på personalemøder og til forældremøder.

- Brev til forældrene og kommunikation med beboere i lokalområdet efter behov.

- Rådet for Sikker Trafik giver et mindre tilskud til et årligt SP-arrangement, under forudsætning af, at andre (skolen/kommunen) giver mindst det samme. Det er aftalt, at politiet søger Rådet om dette tilskud.

- Skolen afsætter midler til at belønne SP’erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP’erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren.

Fra okt. 2011

- Løbende

SP-instruktør

 

 

 

 

 Skolelederen

På cykeltur med skolen

 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne

 

- Før udflugter

Gruppelærere

På tur med skolen i øvrigt

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

- Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

– Før udflugter

Gruppelærere

Cykellygter i den mørke tid

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder.

- Hvert efterår afholder vi cykel- og lygteeftersyn i samarbejde med politiet.

- Løbende hvert efterår

Færdselskontaktlærer i samarbejde med Gruppelærere og politi.

Med skolebus

Børnene skal bruge sele i skolebussen – og have respekt for vejen, når de venter på bussen.

- Den enkelte klasselærer fortæller, hvor og hvordan børnene skal vente på skolebussen – og hvordan de skal opføre sig inde i bussen.

- Vores bus har seler, så alle skal spændes fast, når de kører med bussen. Chaufføren følger op på selebrugen.

- Løbende

Gruppelærere

UNDERVISNING

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet.

 

 

- Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin – også for de store. Trinmålene efter 3., 6. er bindende

 • Yngste klasser: Rollen som fodgænger/cyklen
 • Mellemtrinnet: Cyklen

 

 

 

 

 

De enkelte gruppelærer i samarbejde med klassens evt. andre faglærere og færdselskontaktlæreren.

Materialer til færdselsundervisning

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen.

- Færdselskontaktlæreren sikrer at de øvrige lærere har kendskab til materialerne – eksempelvis trafiksikkerhed.dk.

- Løbende hvert forår

Færdselskontaktlæreren

Planlægning af undervisning

Gruppelærerne og faglærerne skal planlægge færdselsundervisning.

- Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.

- lærere skal i deres årsplaner redegøre for, hvordan de inddrager færdsel i deres undervisning. Det skal fremgå, hvordan forældrene skal inddrages (orienteres, inviteres, engageres, interviewes, opfordres m.m.).

- Hvert år afsættes Den Forældrestyrede Skoledag i april måned til at afholde gå- og cyklistprøver i samarbejde med politiet

- Løbende hvert forår

Alle lærere

Gæster i undervisningen

Vi opfordrer klasselærerne til at invitere gæster til undervisningen.

- Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det er muligt.

- Løbende

Gruppelærerne/færdselskontaktlæreren træffer en aftale med gæsten.

 

 

Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.

- gruppelærerne har sammen med faglærerne ansvar for at planlægge undervisningen i klassen. Det sker i samarbejde med færdselskontaktlæreren.
- Jejsing Friskole vil både bruge ET, fagtimer og forældrestyret skoledag på at afvikle undervisningen i færdselslære

- Kontaktlæreren vejleder gruppelærerne i forberedelse og afvikling af cyklistprøven for 6. klasse.

- Kontaktlæreren deltager i skolebestyrelsens møder, når der er relevante emner på dagsordenen.

- Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden, sørger den afgående for at overdrage materialer og oplysninger til den nye kollega. Kontaktlæreren opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.

- Løbende

Færdselskontaktlærer

 

Læs om færdselskontaktlærerens årsplan her:

Om færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

Ressourcer til færdselsundervisningen

Jejsing Friskole har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres.

- Ved ny kontaktlærer afsætter skolen midler til at deltage på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser for færdselskontaktlærere.

- Løbende

Skolelederen og skolebestyrelsen

ROLLEMODELLER

Vi vil arbejde for, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Skolens ansatte:

- sikker kørsel

- cykelhjelm

- P-pladsen

- fodgængerfeltet

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

- Biler skal parkeres på P-pladserne.

- Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen, skal benytte fodgængerovergangene.

- På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.

- Løbende

Skolelederen, skolebestyrelsen

Forældrene:

- fart

- seler

- afsætning

- skolepatrulje

 

- På forældremøder indgår skolen i en dialog om deres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’. 

- Løbende

Færdselskontaktlæreren og den enkelte gruppelærer

Skolens store elever:

- store og små sammen

- forbilleder

- bliv skolepatrulje

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de store elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever.

- Vi opfordrer ansvarsfulde elever til at bliver SP’ere.

Løbende

Gruppelærerne

 

 

 

 

Skolelederen

SAMARBEJDE

Jejsing Friskole erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Forældrene 

- vores undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

- Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.

- Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.

- Løbende ved skolestart

Gruppelærere

Politiet

- Så vidt muligt, deltager en betjent i undervisningen i:

 • 0. kl. (gå-prøve)
 • 2. kl. (den lille cyklistprøve)
 • 4.kl. (cykling i trafikken)
 • 6. kl. (cyklistprøven)

- Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret.

- Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk introduktion til skolen.

- Kommunen/ lokalpolitiet afholder hvert år møder, hvor færdsels-kontaktlæreren deltager.

Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.

- Er der behov for revurdering af skolevejene, kontakter skolens ledelse politiet og/ eller kommunens Teknik og Miljø forvaltning.

– løbende hvert forår

Færdselskontaktlærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolelederen

Kommunen

- Færdselskontaktlæreren er medlem af kommunens færdselssikkerhedsudvalg og formidler kontakten mellem udvalget og skolen.

- Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens materiale om reflekser, skolestart m.m.

skolestart

Færdselskontaktlærer