Pædagogisk praksis

Aldersintegration og social ansvarlighed

På Jejsing Friskole går børnene i aldersintegrerede grupper. De har altså et fællesskab, der går på tværs af alder. Dette giver en helt særlig dynamik, hvor man i gruppen kan drage nytte af de ressourcer, eleverne har på forskellige alderstrin. De større elever bliver "skolevenner" for de mindre. Den ældre skoleven skal hjælpe sin yngre skoleven med det praktiske, det sociale og i et vist omfang det faglige.
Ansvaret får de større elever til at vokse og de er meget stolte og glade for opgaven. Med egne ord beskriver børnene, at det er hyggeligt og at man selv lærer en masse af at forklare noget fagligt stof for de mindre. Skolevenner-ordningen giver samtidig de mindre børn en høj grad af tryghed, og de lærer at gå i skole ved at lytte til deres ældre skoleven og ved at se, hvordan alle de store opfører sig. Således giver børnene "den gode skolekultur" videre til hinanden på en helt naturlig måde.

Fælleskabet på tværs af alder og køn lærer eleverne at respektere forskellighed. Vi ser ofte, at børn laver legeaftaler på tværs af adskillelige klassetrin. Skolevenner med forskellig køn knytter sig ligeledes mindst lige så stærkt til hinanden som dem af samme køn.

Demokratisk dannelse

I de aldersintegrerede grupper lærer eleverne at respektere og støtte hinanden. De lærer at holde møder, hvor børnene selv er mødeledere og referenter - og her oplever de, at det kan betale sig at sige sin mening højt. Til disse møder diskuterer man alle mulige problemstillinger og forsøger at engagere børnene i alt fra trivsel, opstilling af regler til organisering af en mærkedag eller indkøb af ting til gruppen.
Børnene lærer at komme med ros og konstruktiv kritik gennem det, vi kalder for "ros og opfordringer". Rosen eller opfordringerne kan dreje sig om det sociale samvær eller elevernes adfærd i undervisningssituationer.

Selvansvarlighed

Skal eleverne lære at forfølge egne mål og gå efter dem, er det naturligvis afgørende, at de arbejder med at sætte mål og evaluere på disse i hverdagen. Derfor starter ugen med, at eleverne - under vejledning fra lærerne - opstiller deres egen ugeplan for Egentiden. Hver fredag evalueres ugens arbejde. 

Når vi inddrager børnene i planlægningen af deres egen skoledag, oplever vi et helt usædvanligt engagement fra børnenes side. Det giver eleverne en høj grad af medejerskab, når de f.eks. har fået lov til at bestemme, hvad deres emnearbejde eller fritekst skal handle om, og en usædvanlig stolthed, når de præsenterer deres selvvalgte arbejde for resten af gruppen.

Vi oplever med andre ord, at en høj grad af medbestemmelse og fag- og aldersintegration fremmer glæden og lysten til at tage aktivt del i det nødvendige arbejde.

Meningsfuld læring

Når man har haft en vis portion indflydelse på ens arbejde, er det som regel sjovere, mere motiverende og det føles også mere meningsfyldt. Og på Jejsing Friskole ønsker vi engagerede elever, der føler, at de lærer en masse.
Udover at give eleverne medbestemmelse, fremmer vi følelsen af mening ved at sørge for, at der er "ægte modtagere" til deres arbejde. Vi lægger vægt på, at eleverne formidler deres opnåede viden til hinanden i form af fremlæggelser, udstillinger, produktion af små bøger eller andet. Det er meget motiverende for eleverne, når de ved, at frugten af deres bestræbelser ikke blot ender i lærerens taske, men når ud til virkelige mennesker; enten gruppen, lokalsamfundet eller brugere af internettet.

Et eksempel på, hvordan princippet om "ægte modtagere" motiverer eleverne, er arbejdet og oplæsningen af den "frie tekst". En "fritekst"er en historie, eleverne selv finder på. Der digters enten alene eller sammen med en kammerat, og de store skolevenner skriver for deres yngre skolevenner. Om fredagen læses historierne højt for resten af gruppen. Her lærer eleverne at lytte til hinanden og give fagligt konstruktive kommentarer. Den enkelte elev mærker glæden ved at dele sin historie med andre og bliver stolt over anerkendelsen fra de andre.

Skolens praktiske fællesskab

I hverdagen har alle børnene et ansvarsområde – som f.eks. at feje grupperummet eller tømme affaldsspandene. Gennem dette praktiske arbejdsfællesskab lærer eleverne på en meget konkret måde, at fællesskabet regner med dem og at det protesterer, hvis den enkelte ikke tager sit ansvar på sig. Eleverne lærer altså at tage aktivt del i det praktisk nødvendige i skolens fællesskab – ganske som det er nødvendigt i ethvert fællesskab, de bliver en del af efter endt skoletid.