Tilsynserklæring for Jejsing Friskole

gældende for skoleåret 2017-2018

Skolekode: 280387

Ifølge friskolelovens § 9 skal forældrene vælge én eller flere tilsynsførende, som skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikler elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og tilse at undervisningssproget er dansk.

Mit tilsyn med Jejsing Friskole har været foretaget den 4. april 2018, hvor jeg overværede elevernes egentid og undervisning i engelsk, matematik og samfundsfag. I egentiden fik jeg bl.a. indblik i elevernes arbejde med dansk og matematik, samt elevernes medansvar for læringen. Det har styrket det faglige fokus, at man nu har sat i rammer, hvilke fag eleverne skal arbejde med i deres egentid.

Jeg havde mulighed for samtaler med enkelte lærere, hvor vi drøftede mine iagttagelser og lærerens pædagogiske overvejelser. Der arbejdes målrettet med arbejdsro i undervisning og ved spisesituationen. Jeg fik også snakket med enkelte elever om undervisningen og deres forhold til lærere og kammerater. Undervisningsmaterialerne er tidssvarende og af god kvalitet, og it anvendes i et passende omfang og på en måde, hvor det giver udbytte.

Gennem samtale med konstitueret skoleleder Poul Erik Hunderup fik jeg indblik i skolens tiltag med hensyn til elever med læsevanskeligheder, hvor læsevejledere inddrages. Vi drøftede også udfordringen med undervisningsdifferentiering i samlæste klasser, og hvordan det håndteres. Skolelederen oplyste mig om, at skolen ikke har modtaget donationer på 20.000 kr. eller derover. Rundt i klasseværelserne orienterede jeg mig i protokollen om elevernes sygefravær, som ikke giver anledning til bemærkninger, på nær enkelte tilfælde, hvor jeg blev oplyst om, at der allerede er gjort tiltag.

Jeg deltog i morgensang for hele skolen, som to elever havde ansvaret for at lede, og jeg spiste min mad i salen sammen med en gruppe elever. Der hersker en god atmosfære på skolen, præget af tryghed og åbenhed og med gode og tillidsfulde relationer mellem lærer og elev. I læringsmiljøet arbejdes der målrettet på at give tilfredsstillende vilkår for koncentration om det faglige indhold, bl.a. understøttet af en passende arbejdsro. Skolen har gode fysiske rammer med god plads og luft omkring.

På baggrund af ovenstående er det min klare opfattelse, at:

  • Jejsing Friskoles undervisning og samlede virke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og fremmer den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling
  • Skolen gennem undervisning og hele samværet med eleverne forbereder eleverne til at leve og deltage i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre
  • Undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • Undervisningssproget er dansk

 

Løgumkloster, den 4. april 2018

Niels Kousgaard

Tilsynsførende på Jejsing Friskole

Forstander på Løgumkloster Efterskole