Tilsynserklæring for Jejsing Friskole

gældende for skoleåret 2016-2017

Skolekode: 280387

Ifølge friskolelovens § 9 skal forældrene vælge én eller flere tilsynsførende, som skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikler elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og tilse at undervisningssproget er dansk.

Mit tilsynet med Jejsing Friskole har været foretaget den 24. november 2016, som var midt i en emneuge.

Jeg deltog i en ekskursion med 0.-3. klasse til den nærliggende Hostrup Kirke, hvor eleverne blev fortalt om den gamle middelalderkirke og forskellige traditioner og inventar. Senere var jeg også med i sløjdlokalet og billedkunst, hvor eleverne bl.a. malede ikoner. Kundskabs- og færdighedsområderne var hovedsageligt dansk-, billedkunst- og kristendomsfaglige.

På mellemtrinnet (4.-6. klasse) arbejdede eleverne med en rapport og forberedelser til en fremlæggelse indenfor engelsk- og historiefagene. Jeg overværede forskellige gruppers arbejde og havde flere gode samtaler med elever om emne og proces.

De store elever (7.-9. klasse) havde fordybelsesdage indenfor matematik og historie, hvor emnet var landbrugets og andelsbevægelsens historie. Tankerne bag andelsbevægelsen blev forsøgt anvendt i et sideløbende planlægningsarbejde med en kommende lejrskole og samarbejdet omkring det økonomiske grundlag for turen.

Jeg havde mulighed for samtaler med enkelte lærere, hvor vi drøftede mine iagttagelser og lærerens pædagogiske overvejelser. Jeg fik også snakket med flere elever om undervisningen og deres forhold til lærere og kammerater. Undervisningen bærer præg af at være varieret og engageret, og eleverne får passende udfordringer og støtte. Undervisningsmaterialerne er tidssvarende og af god kvalitet, og it anvendes i et passende omfang og på en måde, hvor det giver udbytte.

Gennem samtale med skoleleder Ute Eigenmann fik jeg indblik i skolens tiltag med hensyn til elever med læsevanskeligheder, samt arbejdet med læseplaner. Læseplansarbejdet er i skrivende stund ikke færdiggjort. Rundt i klasseværelserne orienterede jeg mig i protokollen om elevernes sygefravær, som ikke giver anledning til bemærkninger.

Jeg deltog i morgensang for hele skolen, som en elev havde ansvaret for at lede, og jeg spiste min mad i salen sammen med en gruppe elever. Der hersker en god atmosfære på skolen, præget af tryghed og åbenhed og med gode og tillidsfulde relationer mellem lærer og elev. I læringsmiljøet gives der tilfredsstillende vilkår for koncentration om det faglige indhold, hvilket bl.a. understøttes af en passende arbejdsro, samt skolens gode fysiske rammer med god plads og luft omkring.

På baggrund af ovenstående er det min klare opfattelse, at:

  • Jejsing Friskoles undervisning og samlede virke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og fremmer den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling
  • Skolen gennem undervisning og hele samværet med eleverne forbereder eleverne til at leve og deltage i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre
  • Undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • Undervisningssproget er dansk

 

Løgumkloster, den 30. november 2016

Niels Kousgaard

Tilsynsførende på Jejsing Friskole

Forstander på Løgumkloster Efterskole